Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. E = MC².

Gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp, hierna te noemen E = MC².

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34179500 en online te raadplegen via https://eismc2.nl/algemene-voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan­biedingen en op (elk onderdeel van) alle overeenkomsten, alsmede op alle verbintenissen van welke aard dan ook tussen E=MC² en wederpartij, tenzij door E=MC² en afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn. Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze algemene voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Wederpartij omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel overigens in strijd zijn met bepalingen van dwingend (consumenten)recht, buiten toepassing.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en exclusief Btw en hebben een geldig­heidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding. De aanbieding is gebaseerd op de bij de aanbieding door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en door E=MC² gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden. Bij vloeren, bestaande uit banen of stroken worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. De maten zijn circa-maten. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.
 2. Indien na de datum van een door E=MC² uitgebrachte offerte of bevestiging van de order de prijzen van materialen en/of grondstoffen plotseling stijgen, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van E=MC² komen en die zich meer dan 4 weken na het aangaan van de overeenkomst zich voordoen, is E=MC² bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen en mogen deze prijsstijgingen door E=MC² worden doorberekend aan de wederpartij. Wederpartij zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
 3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is nimmer in de aanbieding inbegrepen: elektriciens-, metsel-, stucadoors-,schilder- en timmerwerk, hak- en breekwerk, het vlak- en schoonmaken van onder- en bovenvloeren, het verwijderen van vloerbedekking, overwerk, vuilcontainers, kranen, verkeersmaat­regelen, leges en parkeergelden. Bij de aanbieding wordt er van uit gegaan, dat de vloer en/of constructie blijvend droog-, druk- en vormvast is.
 4. E=MC² maakt bij het doen van aanbiedingen gebruik van zelf vervaardigde digitale 2D en 3D ontwerptekeningen. Deze tekeningen dienen uitsluitend voor het aan de wederpartij tonen van de beoogde uitstraling/sfeer en geven slechts een algemene indruk. Nimmer kan aan deze tekeningen enige rechten worden ontleend zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kleurstelling, vorm, maatvoering, indeling of andere kenmerken van het ontwerp.

 

Artikel 3: Overeenkomsten

Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door het door beide partijen ondertekenen van een orderbevestiging/overeenkomst van E=MC² danwel, doordat de wederpartij een door E=MC² uitgebrachte offerte schriftelijk heeft geaccepteerd. Wijzigingen en/of afspraken die afwijken van gedane aanbiedingen dienen eveneens schriftelijk door afnemer te worden geaccor­deerd. Werkzaamheden worden door E = MC² pas uitgevoerd c.q. geleverd na ontvangst van de schriftelijke goedkeuring/overeenstemming en na ontvangst van betaling van de 1e termijn aan E = MC². Na betaling van de 1e termijn ontvangt wederpartij de definitieve planning. Vertraging van de werkzaamheden als gevolg van het niet tijdig ontvangen van deze goedkeuring kunnen niet op E=MC² worden verhaald, noch betalingen kunnen hierdoor achterwege blijven.

 

Artikel 4: Levertijd

 1. Levertijden zijn bij benadering opgegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt E=MC² zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt.
 2. E=MC² verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de oorspronkelijke levertijd -ongeacht de oorzaak daarvan- geeft de wederpartij niet het recht om ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen.
 3. Na afloop van de oorspronkelijke levertijd kan de wederpartij E=MC² schriftelijk een nieuwe, redelijke, levertermijn aanzeggen. Voldoet E= MC² toerekenbaar ook niet aan deze termijn, dan kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden voor zover van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft. Een eventuele schade­vergoedingsvordering van de wederpartij in een dergelijke situatie is onderworpen in artikel 9. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan door partijen pro rata afgerekend.
 4. Indien de leverancier, van wie E=MC² de aan de wederpartij te leveren goederen betrekt, door welke omstandigheden dan ook, anders dan een gebrek in het product, geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren c.q. niet tijdig, niet goed, of onvoldoende levert aan E=MC², dan geldt dit ten aanzien van de we­derpartij in zijn relatie met E=MC² bij niet c.q. onvoldoende c.q. niet tijdig, c.q. verkeerde levering aan de wederpartij niet jegens de wederpartij aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan.
 5. Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel kan, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enig andere pres­tatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge door overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan door partijen pro rato afgerekend.
 6. Indien als gevolg van uitblijven van betaling door afnemer stagnatie ontstaat, zullen de kosten als gevolg hiervan nimmer op E=MC² kunnen worden verhaald.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. Alle prijzen die genoemd worden zijn in Euro’s en exclusief Btw.
 2. Prijzen gelden voor het genoemde aantal in de offerte. Zodra er achteraf veranderingen plaatsvinden en er kleinere aan­tallen worden afgenomen, zal de stuksprijs navenant stijgen.

 

Artikel 6: Reclames

De wederpartij is gehouden het product, zodra dit door hem is ontvangen en/of het werk is opgeleverd, te keuren en vast te stellen of het product en uitvoering in orde is of dat de werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht zijn uitgevoerd. Reclames terzake van uiterlijk waarneembare gebreken, dienen binnen 7 werkdagen na feitelijke aflevering schriftelijk bij E=MC² te worden ingediend. Reclamering terzake van overige gebreken dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te geschieden, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil van kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren. Reclamaties met betrekking tot een bepaalde zaak of betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet. E=MC² is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die de wederpartij op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 

Artikel 7: Extra kosten, meer- en/of minderwerk

Kosten ontstaan, doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de wederpartij in rekening gebracht. E=MC² zal de kosten van meerwerk, alle werkzaamheden die E=MC² uitvoert die niet in de aanbieding is verrekend, bij wederpartij in rekening brengen en wederpartij over het ontstaan van meerwerk informeren. E=MC² zal trachten van deze meerkosten vooraf zo specifiek mogelijk opgave te doen. Minderwerk zal pro rato worden verrekend. Niet te bekleden vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt nimmer geminderd.

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van het werk

Indien tijdens uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat dit tengevolge van omstandigheden die E=MC² ten tijde van de overeenkomst niet kende en niet behoefde te kennen niet of gedeeltelijk niet uitvoerbaar is of indien het werk door overmacht onuitvoerbaar is, kan E=MC² naar keuze, hetzij voorstellen om de opdracht zodanig te wijzigen, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, hetzij de overeen­komst middels een buitengerechtelijke verklaring ontbinden, in welk geval de wederpartij aan E=MC² een volledige vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd is.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

E=MC² is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van E= MC² of haar ondergeschikten. Eventuele  aansprakelijkheid van E=MC² is beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij de zaak waaraan schade is veroorzaakt, heeft gekocht/voor het bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald dan wel is beperkt tot de dekking die onze verzekering biedt. E=MC² heeft een doorlopende CAR-verzekering. Eventuele aansprakelijkheid van E=MC² is steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten en/of immateriële schade.

 

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient zonder korting, verrekening of compensatie te geschieden op een door E=MC² te bepalen wijze, in een wettig Nederlands betaalmiddel Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum. Bij niet-be­taling binnen de hiervoor genoemde termijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Indien de factuur alsdan geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, dan is voor het nog niet betaalde gedeelte een boeterente van 5% per maand verschuldigd, bovenop de tevens verschuldigde wettelijke rente. Bij niet-tijdige betaling vervallen de eventueel voor de wederpartij geldende (betalings)kortingen.
 2. Voorts is E=MC² bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien de wederpartij in verzuim is, komen voorts te zijnen laste alle schade en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van door E=MC² ingeschakelde (rechts)bijstand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van E=MC² met betrekking tot de invordering van het aan E=MC² verschuldigde en niet betaalde, komen voor rekening van wederpartij. De gerechtelijke kosten van E=MC² worden vastgesteld op de daadwerkelijk gemaakte proceskosten waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,- tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval dit hogere bedrag voldaan dient te worden. Ieder bedrag dat van wederpartij wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.
 3. Indien E=MC² voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt, dat de wederpartij in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is E=MC² gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. E=MC² behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is gesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

 

Artikel 11: Aanneming van werk

Bij overeenkomsten tot aanneming van werk geldt als (aanvullende) betalingsconditie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dat 60 % van de overeengekomen som direct bij het verlenen van de opdracht dient te worden betaald. Vervolgens dient 25% van de overeengekomen som te worden voldaan nadat 50% van de werkzaamheden gereed zijn en 10% nadat de werkzaamheden volledig gereed zijn. Bij de oplevering dient tot slot 5% van de overeengekomen som te worden voldaan. In geval van nalatigheid bij betaling geldt het in artikel 10 bepaalde dienovereenkomstig, met dien verstande dat het totaal verschuldigde bedrag direct opeisbaar wordt, indien de wederpartij in gebreke blijft een vervallen termijn op tijd te voldoen. E=MC² is gerechtigd het werk bij betalingsachterstand stil te leggen zonder dat hiervoor enige vorm van aansprakelijkheid richting E=MC² te stellen is en/of is gerechtigd vooruitbetaling te ontvangen van de wederpartij. Werkzaamheden zullen na ontvangst van betaling opnieuw worden ingepland.

 

Artikel 12: Annulering

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de weder­partij is deze een boete verschuldigd van 30% van hetgeen zij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Deze bepaling laat onverlet het recht van

E=MC² een vordering terzake van schadevergoeding in te stellen, indien en voor zover de door haar geleden schade door annulering het in de vorige zin van dit artikel bedoelde boetebedrag te boven gaat.

 

Artikel 13: opschorting en ontbinding

Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit een onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft E=MC² het recht zonder enige ingebrekestelling om naar keuze de (verdere) uitvoering van alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten op te schorten, totdat de wederpartij aan deze verplichtingen heeft voldaan en/of om geleverde zaken terug te nemen en/of om de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat E=MC² tot enige schadever­goeding of garantie gehouden is en onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering die E=MC² op de wederpartij heeft of krijgt terstond in zijn geheel opeisbaar. Indien de wederpartij surseance van betaling aan­vraagt of indien zijn faillissement is aangevraagd en/of indien op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij beslag is ge­legd, is de wederpartij verplicht E=MC² terstond daarvan op de hoogte te stellen en zulks onverwijld schriftelijk te bevestigen.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van de door de wederpartij aan E = MC² verschuldigde betalingen, daaronder begrepen incas­sokosten, contractuele boete en rente, terzake van een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt E = MC² het eigendom van alle door haar geleverde zaken en/of resultaat van door ons verrichte diensten, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende, niets uitgezonderd.

 

Artikel 15: Geschillen

 1. Het Nederlands recht is van toepassing
 2. De rechtbank te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wederpar­tij binnen een maand nadat E = MC² zich schriftelijk op dit beding heet beroepen, kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 16: Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen E = MC² en de wederpartij. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen, waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre van toepassing zijn.

error: Ooops...dat werkt niet!
WhatsApp ons!